#BenceHerkesBilmeli
image

SAĞLIKLI GENÇLİK HAREKETİ

GlaxoSmithKline (GSK) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), daha sağlıklı bir Türkiye için, gençleri sağlık okuryazarlığı temelinde güçlendiren aynı zamanda kişisel gelişim süreçlerini de destekleyen sağlık yolculuğunu başlattı.

23 Sağlıklı Gelecek Rehberi arkadaşımız,

Türkiye'nin çeşitli illerinde gençlere farklı konularda sağlıkla ilgili bilgiler veriyor.

Amacımız;

  • Gençlerin sağlık konusunda tutum ve davranışlarının iyileştirmek.
  • Sağlık hizmetlerine erişimi desteklemek.
  • Temel sağlık bilgilerini yaygınlaştırmak.
  • Daha sağlıklı bir toplum için “Sağlık Okuryazarlığı”nı artırmak.
  • Gençlerin kişisel gelişim sürecini desteklemek.
  • Gençlerin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak.

image

Hijyen ve Özbakım

Bu modül sonunda gençlerin;

- Hijyen ve özbakımın sağlığımız üzerindeki önemini açıklamalarını,
- Temizlik ve sağlık ilişkisini söyleyebilmelerini,
- Genel beden temizliği için yapılması gerekenleri sayabilmelerini,
- Özel bölge ve özel günlere ait temizlik özelliklerini anlatabilmelerini,
- El yıkama ve diş fırçalama becerisi edinebilmelerini,
- Genel ortam temizliğinin ilkelerini sayabilmelerini hedefliyoruz.
image

Ruhen İyi olma Hali / İyiliği Koruma

Bu modül sonunda gençlerin;

- Ruhen iyi olmanın bileşenlerinin anlaşılması ve iyiliği koruma, stresle baş etme becerilerini kazanmalarını,
- Biyo-psiko-sosyal model kapsamında ruhen iyi olmak için önemli etkenleri sayabilmelerini,
- Duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiyi anlamalı ve ruhen iyi olma üzerindeki etkisini açıklayabilmelerini,
- Strese karşı verilen fizyolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkileri sayabilmelerini,
- Stresle baş etmede kullanılan kanıta dayalı uygulamaları (nefes egzersizleri, germe-gevşeme egzersizleri, olumlu iç diyalog geliştirme vb.) kullanabilmelerini,
- Psikolojik destek alınabilecek yerler ve uzmanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz.
image

Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele

Bu modül sonunda gençlerin;

- Sağlıklı beslenme ve obeziteden korunmanın önemini açıklamalarını,
- Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini sayabilmelerini,
- Besinleri satın alırken dikkat edilecek noktaları açıklayabilmelerini,
- Besinlerin saklanma koşulları ve kullanımları ile ilgili temel kuralları sıralayabilmelerini,
- Beden kitle indeksini (BKİ) hesaplayabilmelerini,
- Obeziteden korunmada fiziksel aktivite ve beslenmenin önemini açıklayabilmelerini hedefliyoruz.
image

Sağlık Hakları ve Sağlık Başvurusu Hazırlama

Bu modül sonunda gençlerin;

- Sağlık hizmeti almak için başvurulabilecek sağlık kurumlarını sıralayabilmelerini,
- Sağlık başvurusu sırasında hastalık ya da yakınmalarını uygun ve doğru bir dil ve sıralamayla anlatma becerisine sahip olabilmelerini,
- Sağlıkla ilgili konularda karar almanın ön koşullarını anlatabilmelerini,
- Acil sağlık hizmetine başvurma ölçütlerini sayabilmelerini,
- Sağlığı korumak ve geliştirmek için rutin muayene gerekliliğini bilmelerini,
- Sağlık haklarını hem başvuranlar hem de sağlık çalışanları açısından söyleyebilmelerini hedefliyoruz.
image

Bağımlılıkla Mücadele

Bu modül sonunda gençlerin;

- Sağlığı olumsuz olarak etkileyen unsurlardan biri olan bağımlılığı tanımak ve bağımlılıkla mücadelenin önemini kavramalarını,
- Farklı madde ya da nesnelere yönelik bağımlılıklar olabileceğini bilmelerini,
- Madde kullanımına başlama nedenlerini söyleyebilmelerini,
- Bağımlılığın aşamalarını (bağımlılık döngüsünü) sayabilmelerini,
- Bağımlılığın sağlığa etkisi, bireysel ve toplumsal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmalarını,
- Bağımlılıkla mücadele yollarını ve mücadelenin önemini anlayabilmelerini hedefliyoruz.
image

Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma

Bu modül sonunda gençlerin;

- Bilinçli ilaç kullanımının ve doğru sağlık bilgisine ulaşmanın yollarını ve sağlık için önemini açıklamalarını,
- İlaçları hazırlanış ve sunuluş şekillerine göre sınıflandırabilmelerini,
- İlaçları kullanım yollarına göre sınıflandırabilmelerini,
- İlaçların temini ve saklanması sırasında uyulması gereken kuralları söyleyebilmelerini,
- Doğal ilaçlar ve geleneksel ilaçların kullanımı ile ilgili riskleri sayabilmelerini,
- İlaçlarla ilgili yanlış inanışları söyleyebilmelerini hedefliyoruz.
image

Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık

Bu modül sonunda gençlerin;

- Çevre ve sağlık kavramlarına bütüncül yaklaşımını,
- İnsanın ekosistem içinde yerini ve diğer canlılarla etkileşimini,
- Çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini,
- Sağlığı korumak ve geliştirmek için gereken sağlık davranışlarını,
- Yaşamın evrelerine göre sağlık gereksinimlerindeki değişimleri açıklayabilmelerini hedefliyoruz.
image

Afet Zamanlarında Yaşam Becerilerini Artırma

Bu modül sonunda gençlerin;

Afetlere hazırlık ve afetlerden sonra meydana gelebilecek durumlara müdahale konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını,
- Afetlerden korunabilmek için önlemlerini sıralayabilmelerini,
- Aile afet planını yapabilmelerini ve acil durum çantasını hazırlayabilmelerini,
- Acil durum telefon numaralarını ve afet durumlarında toplanma yerlerini bilmelerini,
- Afet durumlarında şehir içi ve şehir dışı destek kişisinin önemini bilmelerini,
- Afet sırasında doğru davranış biçimlerini bilmelerini hedefliyoruz.